បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

ប្ដូរ(Shift)++សញ្ញា​ដក (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ


Please support us!