បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះក្រោម​មួយ​កម្រិត ដូច្នេះ​វា​​កាន់​តែ​ជិត​​បាត​នៃ​លំដាប់​ជាជង់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+សញ្ញាដក(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

បញ្ជូន​​ថយ​​ក្រោយ​


Please support us!