នាំ​ទៅ​មុខ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បានជ្រើស​ឡើង​លើ​មួយ​កម្រិត​ ដូច្នេះ​វា​កាន់​តែ​ជិត​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជា​ជង់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+សញ្ញា​បូក (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

នាំ​ទៅ​មុខ


Please support us!