នាំ​ទៅ​មុខ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បានជ្រើស​ឡើង​លើ​មួយ​កម្រិត​ ដូច្នេះ​វា​កាន់​តែ​ជិត​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជា​ជង់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From toolbars:

Icon Bring Forward

នាំ​ទៅ​មុខ


Please support us!