ប៉ឺតប៉ោង

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ប៉ឺតប៉ោង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Position and Size - Callout tab. This is only available for textbox callouts, not for custom shapes callouts.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

These callouts are a legacy of the first versions of LibreOffice. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbarIcon where you can select the shape.


រចនាប័ទ្ម​​ប៉ឺត​ប៉ោង

ចុច​រចនាប័ទ្ម ប៉ឺតប៉ោង ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​ប៉ឺតប៉ោង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

គម្លាត

បញ្ចូល​ចន្លោះ​សរុប​ដែល​អ្នក​ចង់​ទុក​រវាង​ចុង​បន្ទាត់​ប៉ឺតប៉ោង និង​ប្រអប់​ប៉ឺតប៉ោង ។

ផ្នែកបន្ថែម

ជ្រើស​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ពង្រីក​បន្ទាត់​ប៉ឺតប៉ោង ដោយ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ទៅ​នឹង​ប្រអប់​ប៉ឺតប៉ោង ។

ប្រវែង

បញ្ចូល​ប្រវែង​ជម្រៀក​បន្ទាត់​ប៉ឺតប៉ោង​ដែល​ពង្រីក​ពី​ប្រអប់​ប៉ឺតប៉ោង​​ទៅ​ចំណុច​ឆ្លុះ​របស់​បន្ទាត់ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រអប់ ប្រវែង មាន​ តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ប៉ឺតប៉ោង បន្ទាត់​ត​ភ្ជាប់​កាច់ និង ទុក​ប្រអប់​ធីក ប្រសើរ​បំផុត ឲ្យ​នៅ​ទទេ ។


ប្រសើរ​បំផុត

ចុច​នៅ​ទីនេះ​ដើម្បី​បង្ហាញ​បន្ទាត់​មុំ​តែ​មួយ​តាម​មធ្យោបាយ​ប្រសើរ​បំផុត ។

Please support us!