ភាព​ទេរ​ និង​កាំជ្រុង​

ធ្វើ​ឲ្យ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទេរ​ ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​​ជ្រុង​វត្ថុ​​​​ចតុកោណ​មូល​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Position and Size - Slant & Corner Radius tab.


Slant and Corner Radius tab page

កាំ​ជ្រុង

អ្នកគ្រាន់​តែ​​អាច​​ធ្វើឲ្យ​ជ្រុង​វត្ថុ​រាង​ចតុកោណ​កែងមូល​​ប៉ុណ្ណោះ ។

កាំ

បញ្ចូល​កាំ​រង្វង់​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជុំវិញ​ជ្រុង​ ។

note

The radius property is available for text boxes, legacy rectangles and squares. Legacy rectangles and squares are available when displaying the corresponding toolbar in View - Toolbars - Legacy Rectangles.


ភាព​ទេរ

ធ្វើ​ឲ្យ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទេរ​តាម​អ័ក្ស​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ ។

មុំ

Enter the angle of the slant axis. The slant angle relates to how much an object inclines or slants from its normal vertical position.

note

Text boxes cannot be slanted. Values entered in the spin box are disregarded.


Control points 1 and 2

Some shapes have a special handle which you can drag to change the properties of the shape. The mouse pointer changes to a hand symbol over these special handles. The control points refers to the X and Y coordinates of the position of these handles. When the object has no handle, the values in these boxes are zero. When the shape has one control point, the coordinates of the other control point are zero.

Enter a value to set the X and Y coordinates of the control points of the object.

Control points in a shape

Please support us!