ទីតាំង​ និង ទំហំ

ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ ផ្លាស់​ទី បង្វិល ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទេរ​នូវ​ វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Position and Size.


ទីតាំង និង​ទំហំ

ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ ឬ​ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បង្វិល

បង្វិល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!