ស្រមោល

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Area - Shadow tab.


លក្ខណសម្បត្តិ

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ស្រមោល​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

ប្រើ​​ស្រមោល

Adds a shadow to the selected drawing object.

ទីតាំង

Click where you want to cast the shadow.

ចម្ងាយ

Enter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.

ពណ៌

Select a color for the shadow.

ថ្លា

Enter a percentage from 0% (opaque) to 100% (transparent) to specify the transparency of the shadow.

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

ស្រមោល

បន្ថែម​ស្រមោល​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ប្រសិន​បើ​វត្ថុ​មាន​ស្រមោល​រួច​ហើយ ស្រមោល​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​រូបតំណាង នៅ​ពេល​គ្មាន​វត្ថុ​បាន​ជ្រើស ស្រមោល​ត្រូវបាន​បន្ថែម​ទៅ​វត្ថុ​បន្ទាប់​ដែល​អ្នក​គូរ ។

Icon Add Shadow

ស្រមោល

Please support us!