រូបភាព

Select a bitmap that you want to use as a fill image, or add your own bitmap pattern.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Area - Bitmaps tab.


Bitmap

Lists the available bitmaps. You can also import bitmaps.

To rename a bitmap, select the bitmap, right-click and choose Rename. To delete a bitmap, select the bitmap, right-click and choose Delete.

Add/Import

រក​ទី​តាំង​រូបភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​នាំ​ចូល​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ បើក ។ រូប​ភាព​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​​ទៅ​ខាង​ចុង​នៃ​រូបភាព​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ ។

note

Imported bitmaps are saved in your user profile and can be used in other documents.


Options

Style

Size

Size of the tiles and the custom size.

Position

Select the anchoring position of the bitmap image inside the object area.

Tiling Position

Tiling Offset

Select the tiles offset in rows or columns. Use the spin button to specify the offset value.

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!