បន្ទាត់

កំណត់​ជម្រើស​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Line (Impress and Draw).

Choose Format - Text Box and Shape - Line (Writer).

Choose Format - Object - Line (Calc).

On Line and Filling bar, click

Icon Line

បន្ទាត់


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

​កែសម្រួល​ ឬ​បង្កើត​​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ដាច់ៗ ឬ​បន្ទាត់​ចុចៗ ។

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

​កែ​សម្រួល​ ឬ​បង្កើត​រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ​ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!