ពិពណ៌នា

ផ្ដល់​ចំណង​ជើង និង​សេចក្ដី​ពណ៌នា​ដល់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ទាំង​នេះ​គឺ​អាច​ចូលដំណើរ​​បាន​សម្រាប់​ឧបករណ៍​មធ្យោបាយ​ងាយ​ស្រួល និង​ជា​ស្លាក​​ឆ្លាស់​នៅពេល​ដែល​អ្នក​នាំចេញ​ឯកសារ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open the context menu for the object - choose Description.


ចំណងជើង

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ចំណង​ជើង ។ ឈ្មោះ​ខ្លី​នេះ គឺ​អាច​មើល​ឃើញ​ជា​ស្លាក​ឆ្លាស់​នៅក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML ។ ឧបករណ៍​មធ្យោបាយ​ងាយ​ស្រួលអាច​អាន​អត្ថបទ​នេះ​បាន ។

ពិពណ៌នា

បញ្ចូល​អត្ថបទ​សេចក្ដី​ពណ៌នា ។ អត្ថបទ​សេចក្ដី​ពណ៌នា​វែង​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដើម្បី​ពិពណ៌នា​វត្ថុ ឬ​ក្រុម​វត្ថុ​ដ៏ស្មុគស្មាញ​ដល់​អ្នក​ប្រើ​ដោយ​មាន​កម្មវិធី​អាន​អេក្រង់ ។ សេចក្ដី​ពណ៌នា​គឺ​អាច​មើល​ឃើញ​ជា​ស្លាក​ឆ្លាស់​សម្រាប់​ឧបករណ៍​មធ្យោបាយ​ងាយ​ស្រួល ។

Please support us!