ឈ្មោះ

ផ្តល់​ឈ្មោះ​មួយ​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​វត្ថុ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​យ៉ាង​លឿន​ ។ វត្ថុ​គំនូរ​ត្រូវ​តែ​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open the context menu for the object - choose Name.


ឈ្មោះ

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

Please support us!