ឈ្មោះ

ផ្តល់​ឈ្មោះ​មួយ​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​វត្ថុ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​យ៉ាង​លឿន​ ។ វត្ថុ​គំនូរ​ត្រូវ​តែ​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open the context menu for the object - choose Name.


ឈ្មោះ

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

note

Names must be unique between images, OLE objects and frames in the same document.


Please support us!