ទ្វេ (បន្ទាត់)

កំណត់​គម្លាត​បន្ទាត់​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ពីរ​បន្ទាត់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 2.


Icon Line spacing: 2

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ២

Please support us!