បន្ទាត់​ ១.៥

កំណត់​គម្លាត​បន្ទាត់​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​មួយ​បន្ទាត់​កន្លះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


រូបតំណាង

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១.៥

Please support us!