បន្ទាត់​តែ​មួយ

អនុវត្ត​គម្លាត​តែ​មួយ​​បន្ទាត់ទៅ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ នេះគឺ​ជា​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


Icon Line spacing: 1

គម្លាត​បន្ទាត់ ៖ ១

Please support us!