គម្លាត​បន្ទាត់

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Spacing.


បន្ទាត់​តែ​មួយ

អនុវត្ត​គម្លាត​តែ​មួយ​​បន្ទាត់ទៅ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ នេះគឺ​ជា​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​ ។

បន្ទាត់​ ១.៥

កំណត់​គម្លាត​បន្ទាត់​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​មួយ​បន្ទាត់​កន្លះ ។

ទ្វេ (បន្ទាត់)

កំណត់​គម្លាត​បន្ទាត់​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ពីរ​បន្ទាត់ ។

Please support us!