អក្សរ​តូច​ក្រោម

កាត់​បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​នៃ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ និង​ បន្ទាប​អត្ថបទ​នៅ​ខាង​ក្រោម​បន្ទាត់​គោល ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Style - Subscript.


Icon Subscript

អក្សរ​តូច​ក្រោម

Please support us!