អក្សរ​តូច​លើ

កាត់​បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​នៃ​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស​ និង​ បង្កើន​អត្ថបទ​ខាង​លើ​បន្ទាត់​គោល ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Style - Superscript.


Icon Superscript

អក្សរ​តូច​លើ

Please support us!