ស្រមោល

បន្ថែម​ស្រមោល​មួយ​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​ប្រសិន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ បន្ថែម​ទៅ​ពាក្យ​ទាំង​មូល ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Style - Shadow.


Please support us!