បន្ទាត់​ឆូត​

គូរ​បន្ទាត់​​មួយ​កាត់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ បន្ទាត់​កាត់​ពាក្យ​ទាំង​អស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


Please support us!