គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

Underlines or removes underlining from the selected text.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open the menu Format - Text and choose Single Underline or Double Underline.

Icon Underline

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម


ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍ទ្រនិច​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ អត្ថបទ​ថ្មី​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម ។

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Please support us!