រចនាប័ទ្ម

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ ដើម្បី​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ពុម្ព​អក្សរ​យ៉ាង​លឿន​ទៅ​ជម្រើស​អត្ថបទ​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open context menu - choose Style.


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ និង មិន​ធ្វើ​​ជម្រើស​មួយ​ រចនាប័ទ្ម​ពុម្ពអក្សរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​ពាក្យ​ទាំង​មូល ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​មិន​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ និង​ អត្ថបទ​មិន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ បន្ទាប់​មក​រចនាប័ទ្ម​ពុម្ពអក្សរ​​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ ។

ដិត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដិត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

ទ្រេត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទ្រេត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រេត​​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទ្រេត​​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

Underlines or removes underlining from the selected text.

បន្ទាត់​ឆូត​

គូរ​បន្ទាត់​​មួយ​កាត់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ បន្ទាត់​កាត់​ពាក្យ​ទាំង​អស់ ។

ស្រមោល

បន្ថែម​ស្រមោល​មួយ​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​ប្រសិន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ បន្ថែម​ទៅ​ពាក្យ​ទាំង​មូល ។

អក្សរ​តូច​លើ

កាត់​បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​នៃ​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស​ និង​ បង្កើន​អត្ថបទ​ខាង​លើ​បន្ទាត់​គោល ។

អក្សរ​តូច​ក្រោម

កាត់​បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​នៃ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ និង​ បន្ទាប​អត្ថបទ​នៅ​ខាង​ក្រោម​បន្ទាត់​គោល ។​

Please support us!