កណ្ដាល (បញ្ឈរ)

កណ្ដាល​មាតិកា​ក្រឡា​ចន្លោះ​បាត និង​កំពូល​របស់​ក្រឡា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់ក្រឡា ជ្រើសក្រឡា - កណ្ដាល


Please support us!