ពុម្ព​អក្សរ

កំណត់​ជម្រើស​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Character (drawing functions).

Open context menu - choose Character.


Please support us!