កណ្តាល​

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​កណ្តាល​នៅ​លើ​ទំព័រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Align Text - Centered.

Open context menu - choose Align - Center.

Icon Centered


Please support us!