ស្តាំ

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Align Text - Right.

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

តម្រឹម​ស្តាំ


Please support us!