ឆ្វេង

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Align Text - Left.

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

តម្រឹម​ឆ្វេង


Please support us!