តម្រឹម​បាត

តម្រឹមគែមបាត​បញ្ឈរ​របស់​វត្ថុ​ដែលបានជ្រើស ។ ប្រសិនបើ​វត្ថុ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង Draw ឬ Impress គែម​បាត​របស់​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ខាង​ក្រោម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Align Text - Bottom.

From the tabbed interface:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

From toolbars:

Icon Bottom

បាត


វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​គែម​បាត​​ នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ក្រោមបំផុត​នៅ​ក្នុង​ជម្រើស ។ ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​នីមួួយៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម, ជ្រើស​វត្ថុ, ចុច​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រឹម។

Please support us!