តម្រឹម​កណ្តាល​បញ្ឈរ

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Format - Align Text - Centered.

From the tabbed interface:

Choose

From the sidebar:

Select Properties - deck.

From toolbars:

Icon Centered

កណ្តាល


ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​នីមួួយៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម, ជ្រើស​វត្ថុ, ចុច​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រឹម។

Please support us!