តម្រឹម​ស្តាំ

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Right

​ស្តាំ


វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​គែម​ស្តាំ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​នៅ​ខាង​ស្តាំ​បំផុត​ក្នុង​ជម្រើស ។

ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​នីមួួយៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម, ជ្រើស​វត្ថុ, ចុច​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រឹម។

Please support us!