កណ្ដាល​​ផ្ដេក

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

កណ្តាល


ទីតាំង​បញ្ឈរ​របស់​​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ មិន​ត្រូវ​បាន​​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ទេ ។ ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​នីមួួយៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម, ជ្រើស​វត្ថុ, ចុច​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រឹម។

Please support us!