តម្រឹម​ឆ្វេង

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Left

ឆ្វេង


វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​គែម​ខាង​ឆ្វេង​របស់​​វត្ថុ​ដែល​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​បំផុត​ក្នុង​ជម្រើស ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដើម្បី​តម្រឹម​វត្ថុ​នីមួួយៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម, ជ្រើស​វត្ថុ, ចុច​ខាង​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជម្រើស​តម្រឹម។


Please support us!