មគ្គុទេ្ទសក៍​សូរ​សព្ទ​អាស៊ី

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Menu Format - Asian phonetic guide.


  1. ជ្រើស​ពាក្យ​មួយ​ ឬ​ច្រើន​ក្នុង​ឯកសារ ។

  2. ជ្រើស​ ​ទ្រង់ទ្រាយ - មគ្គុទ្ទេសក៍​សូរសព្ទ​

  3. បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​មគ្គុទ្ទេសក៍​បញ្ចេញ​សំឡេង​​មួយ​ ក្នុង​ប្រអប់ ​អត្ថបទ​មគ្គុទ្ទេសក៍​សូរសព្ទ

អត្ថបទ​គោល

បង្ហាញ​អត្ថបទ​មូល​ដ្ឋាន​ ដែល​អ្នក​​បានជ្រើស​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​បើ​​អ្នក​ចង់​ អ្នក​អាច​កែប្រែ​អត្ថបទ​មូល​ដ្ឋាន​ ដោយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ថ្មី​នៅ​ទី​នេះ ។

អត្ថបទ​មគ្គុទេ្ទសក៍​សូរសព្ទ

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​មគ្គុទ្ទេសក៍​បញ្ចេញ​សំឡេង​​ សម្រាប់​អត្ថបទ​មូល​ដ្ឋាន ។

​តម្រឹម

Select the horizontal alignment for the ruby text.

ទីតាំង

​ជ្រើស​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​អត្ថបទ​មគ្គុទ្ទេសក៍​សូរសព្ទ ។

រចនាប័ទ្ម​តួ​អក្សរ​ សម្រាប់​អត្ថបទ​មគ្គុទេ្ទសក៍​សូរសព្ទ

​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​តួ​អក្សរ​សម្រាប់​​អត្ថបទ​មគ្គុទេ្ទសក៍​សូរសព្ទ ។

Styles

Opens the where you can select a character style for the ruby text.

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

អនុវត្ត

អនុវត្ត​តម្លៃ​ដែល​បាន​កែប្រែ ឬ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​មិន​បិទ​ប្រអប់ ។

Please support us!