បាតកថា

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ អ្នក​​ក៏​អាច​​បន្ថែម​ស៊ុម​ ឬ​ការ​បំពេញ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ទៅ​បាតកថា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Page Style - Footer tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab.


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ពង្រីក​បាតកថា​មួយ​ទៅ​ក្នុង​រឹម​ទំព័រ​ បញ្ចូល​ស៊ុម​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​បាតកថា ។

បាតកថា​

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​បាតកថា ។

បើក បាតកថា

Adds a footer to the current page style.

មាតិកា​ដូច​គ្នា ​ឆ្វេង/​​ស្តាំ

Even and odd pages share the same content.

មាតិការ​ដូចគ្នា​នៅ​លើ​ទំព័រ​ដំបូង

First and even/odd pages share the same content.

រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the footer.

រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the right edge of the footer.

គម្លាត

Enter the amount of space that you want to maintain between the bottom edge of the document text and the top edge of the footer.

ប្រើ​​គម្លាត​ថាមវន្ត

Overrides the Spacing setting and allows the footer to expand into the area between the footer and document text.

កម្ពស់

Enter the height you want for the footer.

កម្ពស់​​សម​​ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

ច្រើន​ទៀត

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.

Please support us!