បឋមកថា

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ស៊ុម​មួយ​ ការ​បំពេញ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ទៅ​បឋមកថា ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Page Style - Header tab.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose New/Edit Style - Header tab.


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​​ពង្រីក​បឋមកថា​ទៅ​ក្នុង​រឹម​ទំព័រ​​ បញ្ចូល​ស៊ុម​មួយ​ទៅ​ក្នុង​បឋមកថា ។

បឋម​កថា​

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​បឋម​កថា ។

បើក​បឋមកថា

Adds a header to the current page style.

មាតិកា​ដូច​គ្នា ​ឆ្វេង/​​ស្តាំ

Even and odd pages share the same content.

មាតិកា​ដូចគ្នា​នៅ​ទំព័រ​ដំបូង

ទំព័រ​គូ/សេស​ដំបូង​ចែករំលែក​មាតិកា​ដូចគ្នា។

រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង

បញ្ចូល​តម្លៃ​ចន្លោះ​​ដែល​ត្រូវ​ទុក​រវាង​គែម​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​ទំព័រ​ និង​ គែម​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​បឋមកថា ។

រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ

បញ្ចូល​តម្លៃ​ចន្លោះ​​ ដែល​ត្រូវ​ទុក​រវាង​គែម​ខាង​ស្តាំ​​របស់​ទំព័រ​ និង គែម​ខាង​ស្តាំ​របស់​បឋម​កថា ។

គម្លាត

បញ្ចូល​តម្លៃ​ចន្លោះ​ដែល​អ្នក​ចង់​រក្សា​ រវាង​​គែម​បាត​របស់​បឋម​កថា​ និង​ គែម​កំពូល​របស់​អត្ថបទ​ឯកសារ​ ។

ប្រើ​​គម្លាត​ថាមវន្ត

បដិសេធ​ការ​កំណត់​ គម្លាត និង​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បឋមកថា​ពង្រីក​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​រវាង​បឋមកថា​ និង អត្ថបទ​ឯកសារ​ ។

កម្ពស់

​បញ្ចូល​កម្ពស់​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​សម្រាប់​បឋមកថា ។​

កម្ពស់​​សម​​ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

លៃ​តម្រូវ​​កម្ពស់​របស់​បឋមកថា​ឲ្យ​សម​នឹង​មាតិកា​ ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

ច្រើន​ទៀត

កំណត់​ស៊ុម​មួយ​ ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​មួយ​ ឬ​លំនាំ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​មួយ​ សម្រាប់​បឋមកថា ។

Please support us!