អ្នក​រៀប​ចំ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Organizer tab.


ឈ្មោះ

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

note

You cannot use this option with a page style or a list style.


Edit Style

Edit the properties of the parent style.

ប្រភេទ

បង្ហាញ​ប្រភេទ​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​បង្កើត​ ឬ​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​មួយ​ ជ្រើស'រចនាប័ទ្ម​​ផ្ទាល់​ខ្លូន' ពី​បញ្ជី ។

note

អ្នក​មិន​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប្រភេទ​សម្រាប់​​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន​ ។


មាន

ពិពណ៌នា​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដែល​ទាក់​ទង​ និង ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​បច្ចុប្បន្ន​ ។

Please support us!