អ្នក​រៀប​ចំ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Styles (F11) - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


ឈ្មោះ

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

រចនាប័ទ្ម​បន្ទាប់

Select an existing style that you want to follow the current style in your document. For paragraph styles, the next style is applied to an empty paragraph that is created when you press Enter at the end of an existing paragraph. For page styles, the next style is applied when a new page is created.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

ប្រភេទ

បង្ហាញ​ប្រភេទ​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​បង្កើត​ ឬ​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​ថ្មី​មួយ​ ជ្រើស'រចនាប័ទ្ម​​ផ្ទាល់​ខ្លូន' ពី​បញ្ជី ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​មិន​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប្រភេទ​សម្រាប់​​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​កំណត់​ជា​មុន​ ។


មាន

ពិពណ៌នា​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដែល​ទាក់​ទង​ និង ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​បច្ចុប្បន្ន​ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!