កថាខណ្ឌ

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment. To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Paragraph.

លើ​របារ​ ទ្រង់​ទ្រាយ​អត្ថបទ (ដោយ​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​វត្ថុ) ចុច

Icon Paragraph

កថាខណ្ឌ


ចូល​បន្ទាត់ និង​ គម្លាត

កំណត់​ជម្រើស​ចូល​បន្ទាត់​ និង​ គម្លាត​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ

តម្រឹម

កំណត់​តម្រឹម​របស់​កថាខណ្ឌ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​រឹម​របស់ទំព័រ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!