មុទ្ទវិទ្យា​អាស៊ី

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Paragraph - Asian Typography tab (not in HTML).

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Typography tab.


​​ផ្លាស់​ប្តូរ​បន្ទាត់

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ការ​ចុះ​​បន្ទាត់​​ក្នុង​ឯកសារ​ភាសា​អាស៊ី ។

អនុវត្ត​បញ្ជី​​​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ហាម​ឃាត់​ ទៅ​ខាង​ដើម​ និង​ ខាង​ចុង​នៃ​បន្ទាត់​

រារាំង​តួអក្សរ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​មិន​ឲ្យ​ចាប់​ផ្តើម​ ឬ​បញ្ចប់​បន្ទាត់​ ។ តូអក្សរ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទីតាំង​ឡើង​វិញ​ទៅ​កាន់​បន្ទាត់​មុន ឬ​បន្ទាត់​បន្ទាប់​ ។ ដើម្បី​កែ​សម្រួលបញ្ជី​​តួអក្សរដែល​បាន​ដាក់​កម្រិត​ ជ្រើស​ - ការកំណត់​ភាសា - ប្លង់​អាស៊ី ។

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្យូរ​វណ្ណយុត្តិ

ការពារ​សញ្ញាក្បៀស ​​(,) និង​ ចំណុច ​(.) ពី​ការ​បំបែក​បន្ទាត់​ ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​តួ​អក្សរ​ទាំង​នេះ ​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ខាង​ចុង​​បន្ទាត់​ សូម្បី​តែ​ក្នុង​​រឹម​ទំព័រ​ ។​

Apply spacing between Asian and non-Asian text

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.

Please support us!