ប្លង់​អាស៊ី

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ការ​សរសេរ​បន្ទាត់ទ្វេរ​សម្រាប់​ភាសា​អាស៊ី ។ ជ្រើស​តួអក្សរ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស​ពាក្យបញ្ជា​នេះ ។

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តួ​អក្សរ - ផ្ទាំង ប្លង់​អាស៊ី

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Layout tab.


បន្ទាត់​ទ្វេ

កំណត់​ជម្រើស​បន្ទាត់​ទ្វេ​សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

សរសេរ​ជា​​បន្ទាត់​​ទ្វេ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​គូរ​បន្ទាត់​ទ្វេ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន។

តួ​អក្សរ​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​

បញ្ជាក់​​តួ​អក្សរ​ដែល​ត្រូវ​​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ផ្ទៃ​ដែល​មាន​បន្ទាត់​ទ្វេ ។

តួអក្សរ​ដំបូង

ជ្រើស​តួអក្សរ​ដើម្បី​កំណត់​កន្លែង​ចាប់ផ្ដើម​របស់​ផ្ទៃ​បន្ទាត់​ទ្វេរ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នកចង់​ជ្រើស​តួអក្សរ​ផ្ទាល់ខ្លួន ជ្រើស តួអក្សរ​ផ្សេងៗ ។

តួ​អក្សរ​ចុង​ក្រោយ​

ជ្រើស​តួអក្សរ​ដើម្បី​កំណត់​ចំណុច​បញ្ចប់​របស់​ផ្ទៃ​បន្ទាត់​ទ្វេរ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នកចង់​ជ្រើស​តួអក្សរ​ផ្ទាល់ខ្លួន ជ្រើស តួអក្សរ​ផ្សេងៗ ។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!