បញ្ជាក់​ទីតាំង មាត្រដ្ឋាន ការ​បង្វិល និង​គម្លាត​សម្រាប់​តួអក្សរ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Character - Position tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Alignment tab.


ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ទៅ​ពាក្យ​ទាំង​មូល​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ឬ​ទៅ​អត្ថបទ​ថ្មី​ដែល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ ។

ទីតាំង

កំណត់​ជម្រើស​អក្សរ​តូច​ក្រោម ឬ​អក្សរ​តូច​លើ​ សម្រាប់​តួអក្សរ​មួយ ។

អក្សរ​តូច​លើ

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​បង្កើន​អត្ថបទ​នៅ​ខាងលើ​បន្ទាត់​គោល។

ធម្មតា

យក​អក្សរ​តូច​លើ ឬ​អក្សរ​តូច​ក្រោម​ចេញ។

អក្សរ​តូច​ក្រោម

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​បន្ទាប​អត្ថបទ​ខាងក្រោម​បន្ទាត់​គោល។

លើក​ឡើង​​​/​​​បន្ទាប​ចុះ ដោយ

បញ្ចូល​តម្លៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើន​​ ឬ​​​បន្ថយ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​បន្ទាត់​គោល ។ ១០០% ​ស្មើ​នឹង​កម្ពស់​ពុម្ពអក្សរ​ ។

ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ទំនាក់​ទំនង

បញ្ចូល​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​នៃ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

កំណត់​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នូវ​តម្លៃ​អត្ថបទ​​​បាន​ជ្រើស ថា​ត្រូវ​លើក​ឡើង ឬ​បន្ទាប​ចុះ​ដោយ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ទៅ​នឹង​បន្ទាត់​គោល។

Rotation/scaling

ធ្វើ​មាត្រដ្ឋានទទឹង

បញ្ចូល​ភាគរយ​នៃ​ទទឹង​ពុម្ពអក្សរ​ដើម្បី​ពង្រីក ឬ​បង្រួញ​ផ្ដេក​នូវ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

គម្លាត

បញ្ជាក់​​គម្លាត​រវាង​តួ​អក្សរ​នីមួយៗ ។

គម្លាត

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


សម្រួល​ចន្លោះ​តួ​អក្សរ​មួយ​គូ

លៃ​តម្រូវ​គម្លាត​តួអក្សរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​សម្រាប់​បន្សំ​តួអក្សរ​ជាក់លាក់។

សម្រួល​ចន្លោះ​តួអក្សរ​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​សម្រាប់​ប្រភេទ​ពុម្ពអក្សរ​ពិតប្រាកដ​ និង តម្រូវ​ឲ្យ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក​ គាំទ្រ​ជម្រើស​នេះ ។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

អនុវត្ត

អនុវត្ត​តម្លៃ​ដែល​បាន​កែប្រែ ឬ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​មិន​បិទ​ប្រអប់ ។

Please support us!