បញ្ជាក់​ទីតាំង មាត្រដ្ឋាន ការ​បង្វិល និង​គម្លាត​សម្រាប់​តួអក្សរ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Character - Position tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Alignment tab.


ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ទៅ​ពាក្យ​ទាំង​មូល​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ឬ​ទៅ​អត្ថបទ​ថ្មី​ដែល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ ។

ទីតាំង

កំណត់​ជម្រើស​អក្សរ​តូច​ក្រោម ឬ​អក្សរ​តូច​លើ​ សម្រាប់​តួអក្សរ​មួយ ។

អក្សរ​តូច​លើ

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​បង្កើន​អត្ថបទ​នៅ​ខាងលើ​បន្ទាត់​គោល។

ធម្មតា

យក​អក្សរ​តូច​លើ ឬ​អក្សរ​តូច​ក្រោម​ចេញ។

អក្សរ​តូច​ក្រោម

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​បន្ទាប​អត្ថបទ​ខាងក្រោម​បន្ទាត់​គោល។

លើក​ឡើង​​​/​​​បន្ទាប​ចុះ ដោយ

បញ្ចូល​តម្លៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើន​​ ឬ​​​បន្ថយ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​បន្ទាត់​គោល ។ ១០០% ​ស្មើ​នឹង​កម្ពស់​ពុម្ពអក្សរ​ ។

ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ទំនាក់​ទំនង

បញ្ចូល​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​នៃ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

កំណត់​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នូវ​តម្លៃ​អត្ថបទ​​​បាន​ជ្រើស ថា​ត្រូវ​លើក​ឡើង ឬ​បន្ទាប​ចុះ​ដោយ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ទៅ​នឹង​បន្ទាត់​គោល។

Rotation/scaling

ធ្វើ​មាត្រដ្ឋានទទឹង

បញ្ចូល​ភាគរយ​នៃ​ទទឹង​ពុម្ពអក្សរ​ដើម្បី​ពង្រីក ឬ​បង្រួញ​ផ្ដេក​នូវ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

គម្លាត

បញ្ជាក់​​គម្លាត​រវាង​តួ​អក្សរ​នីមួយៗ ។

គម្លាត

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

tip

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


សម្រួល​ចន្លោះ​តួ​អក្សរ​មួយ​គូ

លៃ​តម្រូវ​គម្លាត​តួអក្សរ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​សម្រាប់​បន្សំ​តួអក្សរ​ជាក់លាក់។

សម្រួល​ចន្លោះ​តួអក្សរ​គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​សម្រាប់​ប្រភេទ​ពុម្ពអក្សរ​ពិតប្រាកដ​ និង តម្រូវ​ឲ្យ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក​ គាំទ្រ​ជម្រើស​នេះ ។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

អនុវត្ត

អនុវត្ត​តម្លៃ​ដែល​បាន​កែប្រែ ឬ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​មិន​បិទ​ប្រអប់ ។

Please support us!