បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the sidebar:

Select the Styles deck, open context menu of a style, choose Edit Style - Font tab.


ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ទៅ​ពាក្យ​ទាំង​មូល​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ឬ​ទៅ​អត្ថបទ​ថ្មី​ដែល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ ។

អាស្រ័យ​លើ​ការ​កំណត់​ភាសា​របស់អ្នក​ អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​ប្រភេទ​ពុម្ព​អក្សរ​​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

note

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Languages and Locales - General, and then select the Enabled box in the corresponding area.


ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ពុម្ពអក្សរ​បាន​ដំឡើង​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ឬ​ជ្រើស​ពុម្ពអក្សរ​ពី​បញ្ជី។

You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

រូបតំណាង​នៅ​លើ​របារ​ទ្រង់ទ្រាយ ៖

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

លក្ខណៈ​អក្សរ

ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត។

រូបតំណាង​នៅ​លើ​របារ​ទ្រង់ទ្រាយ ៖

Icon Bold

ដិត

Icon Italic

ទ្រេត

ទំហំ

បញ្ចូល ឬ​ជ្រើស​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត។ សម្រាប់​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អាច​ធ្វើ​​មាត្រដ្ឋាន​បាន អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តម្លៃ​ទសភាគ។

If you are creating a style that is based on another style, you can enter a percentage value or a point value (for example, -2pt or +5pt).

រូបតំណាង​នៅ​លើ​របារ​ទ្រង់ទ្រាយ ៖

ភាសា

កំណត់​ភាសា​ដែល​កម្មវិធីពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ​ប្រើ​សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស ឬ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​វាយ ។ ម៉ូឌុល​ភាសា​ដែល​មាន​មាន​សញ្ញា​សម្គាល់​នៅ​ខាង​មុខ ។

ប្រសិនបើ​បញ្ជី​ភាសា​មាន​ប្រអប់​បន្សំ​ដែល​អាច​កែសម្រួល​បាន, អ្នក​អាច​បញ្ចូល valid ស្លាក​ភាសា BCP 47 ប្រសិនបើ​ភាសា​ដែល​អ្នក​ចង់​កំណត់​មិន​មាន​ពី​បញ្ជី​​​ដែល​អាច​ជ្រើស​បាន។

For language tag details please see the IETF language tag Wikipedia page and the W3C Language tags in HTML and XML article.

warning

ការ​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​សម្រាប់​ភាសា​ដែលបានជ្រើស​មាន​មុខងារ​តែ​នៅពេល​ដែល​អ្នកបានដំឡើង​ម៉ូឌុល​ភាសា​ដែល​ទាក់ទង ។ ធាតុ​ភាសា​មួយ​នឹង​មាន​សញ្ញា​ធីក​ពី​មុខ​វា បើ​ការ​ពិនិត្យ​អក្ខរា​វិរុទ្ធ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​សម្រាប់​ភាសា​នេះ ។


Font Features

Select and apply font typographical features to characters.

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

OK

Saves all changes and closes dialog.

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

Please support us!