សម្អាត​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់

Removes direct formatting from the selection.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Clear Direct Formatting.


Please support us!