​ប្រភព​ទិន្នន័យ​

រាយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​LibreOffice និង អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រៀប​ចំ​មាតិកា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​អត្ថបទ ឬ​សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ​ត្រូវ​បាន​បើក ៖

Menu View - Data Sources.

+Shift+F4 keys

Icon

ប្រភព​ទិន្នន័យ


ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ពាក្យ​បញ្ជា​ ប្រភព​ទិន្នន័យ គឺ​​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​​ពេល​ដែល​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ​ ឬ​ សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ​ត្រូវ​បាន​បើក​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។


អ្នក​អាច​បញ្ចូល​វាល​​​ពី​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ឬ​អ្នក​អាច​បង្កើត​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។

Please support us!