បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្តែត

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

On the Insert bar, click

Icon Floating frame

ស៊ុម​អណ្តែត​


note

បើ​អ្នក​ចង់​បង្កើត​ទំព័រ​ HTML ​ដែល​ប្រើ​ស៊ុម​អណ្តែត ជ្រើស​ - ផ្ទុក​/រក្សា​ទុក​ - ភាព​ឆប​គ្នា​របស់​ HTML រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​ "MS Internet Explorer" ។ ស៊ុម​អណ្តែត​អម​​ដោយ​ស្លាក​ <IFRAME> និង​ </IFRAME> ។


Please support us!