បញ្ចូល​រូបភាព

Inserts an image into the current document .

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Image.

On the Standard bar, click

Icon Image

Image


ការ​បញ្ចូល​ កែ​សម្រួល​ រក្សា​ទុក​រូប​ភាព

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​សម្រាប់​ក្រាហ្វិក ។

តំណ

បញ្ចូល​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​តំណ​មួយ​ ។

មើល​ជា​​​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​មុន​នៃ​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

មើលវាល​​ជា​មុន

Displays a preview of the current selection.

Please support us!