រត់​ម៉ាក្រូ

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Special Character.

On the Standard or the Insert bar, click

រូបតំណាង

តួអក្សរ​ពិសេស


When you click a character in the Special Characters dialog, a preview and the corresponding numerical code for the character is displayed.

ពុម្ព​អក្សរ

ជ្រើស​ពុម្ពអក្សរ​ដើម្បី​បង្ហាញ​តួអក្សរ​ពិសេស​ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​វា។

សំណុំ​រង

ជ្រើស​ប្រភេទ​យូនីកូដ​ សម្រាប់​ពុម្ព​អក្សរ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ តួអក្សរ​ពិសេស​សម្រាប់​ប្រភេទ​យូនីកូដ​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​តារាង​តួអក្សរ ។

តារាង​តួ​អក្សរ​

Click the special character(s) that you want to insert, and then click Insert.

Recent Characters

Displays the special characters that were inserted recently.

Favorite Characters

Displays the special characters that were chosen with the Add to Favorites button. Up to 16 special characters can be saved as a favorite.

tip

Double-click on a special character will insert it into the document.


Please support us!