​ស្កេន​

បញ្ចូល​រូប​ភាព ​ដែល​បាន​ស្កេន​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose Insert - Media - Scan.


Select Source

ជ្រើស​ម៉ាស៊ីន​​ស្កេន​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

សំណើរ

ស្កេន​រូបភាព​មួយ​ និង​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​លទ្ធផល​ទៅក្នុង​ឯកសារ​ ។ ប្រអប់​ស្កេន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​​​ឲ្យ​ដោយ​អ្នក​ផលិត​​​​​​ ។​

Please support us!