របារ​ឧបករណ៍

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​ដើម្បី​បង្ហាញ និង លាក់​របារ​ឧបករណ៍ ។ របារឧបករណ៍​មាន​រូប​តំណាង​ និង ជម្រើស​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​ដំណើរការពាក្យ​បញ្ជា​ LibreOffice បាន​លឿន ។

ប្ដូរ​តាម​បំណង

បើក​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម កែ​សម្រួល និង​យក​ចេញ​រូប​តំណាង ។

កំណត់​ឡើង​វិញ

ជ្រើស មើល - របារ​ឧបករណ៍ - កំណត់​ឡើង​វិញ ដើម្បី​កំណត់​របារ​ឧបករណ៍​ទៅ​ឥរិយាបថ​ត្រឹមត្រូវ​លំនាំដើម​របស់​ពួក​វា​វិញ ។ ឥឡូវ​របារ​ឧបករណ៍​មួយ​ចំនួន​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ អាស្រ័យ​លើ​បរិបទ ។

Please support us!