របារ​ឧបករណ៍

Shows or hides the Tools bar.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Toolbars - Tools.


Please support us!