របារ​ឧបករណ៍

Shows or hides the Tools bar.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Toolbars - Tools.


The Tools bar contains the following icons:

បញ្ចូល

របារ​ឧបករណ៍​មាន​មុខងារ​ខុសៗគ្នា សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ស៊ុម ក្រាហ្វិក តារាង និង​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

បិទ​/​បើក ទស្សន៍​ទ្រនិច​ផ្ទាល់

Activates or deactivates the direct cursor.

Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

Thesaurus

បើក​ប្រអប់​ ដើម្បី​ជំនួស​ពាក្យ​បច្ចុប្បន្ន​​ដោយ​សទិស​ន័យ​ ឬ​ពាក្យ​ដែល​ទាក់​ទង​គ្នា​ ។

បើក/បិទ រូបភាព

ប្រសិនបើ​រូបតំណាង បើក/បិទ រូបភាព នៅ​លើ​របារ​ ឧបករណ៍ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម, គ្មាន​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ - មាន​តែ​ស៊ុម​ទទេ​ដែល​ជា​កន្លែង​ដាក់។

ប្លង់បណ្ដាញ

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Please support us!