របារ​ស្តង់ដារ

Shows or hides the Standard bar.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Toolbars - Standard.


Please support us!