ប្លង់​ពង្រីក & ទិដ្ឋភាព

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

The current zoom factor is displayed as a percentage value in the Zoom Slider on the Status bar.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

Choose View - Zoom - Zoom.

From toolbars:

Icon Zoom

Zoom


note

ការ​ពង្រីក​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៅ​លើ​​យូនីក, លីនុច និង វីនដូ ។ ឯកសារ​មួយ​​បាន​រក្សាទុក​ជាមួយ​កត្តាពង្រីក​ ១០០% ក្នុង​​វីនដូ ត្រូវ​បានបង្ហាញ​នៅ​កត្តាពង្រីក​ដ៏​ធំ​​នៅ​លើ​​យូនីក/លីនុច ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​កត្តាពង្រីក​ ចុច​ទ្វេដង​លើ​តម្លៃ​ភាគ​យក​នៅ​លើ​របារ​ ស្ថានភាព ហើយ​ជ្រើស​កត្តាពង្រីក​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។


កត្តា​ពង្រីក

កំណត់​កត្តា​ពង្រីក​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ និង ឯកសារ​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូច​គ្នាដែល​អ្នក​នឹង​​បើក​បន្ទាប់​ពី​នោះ​ ។

ប្រសើរ​បំផុត

សម​ទៅ​នឹង​ទទឹង និង​កម្ពស់

សម​នឹង​ទទឹង

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

១០០ %

Displays the document at its actual size.

Custom

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Please support us!